Önümler

 • Parnik alýumin profil

  Parnik alýumin profil

  Parnik alýumin profil: kiçi dag gerşiWenlo we uly otag üçin amatly;8mm ýa-da 10mm gün şöhlesi, 4-5 mm berk aýna bölümi üçin amatly…

 • Umumy esbaplar

  Umumy esbaplar

  Esasy böleklerine birleşdirilen turbalar, basyşly çeşme, film pru springina, film çüýşesi, ellik goramak, laminirlenen kartoçka, ýaý…

 • Ekran ulgamy

  Ekran ulgamy

  Greenaşyl aýna perde ulgamy, ilkinji nobatda, kölegeli materiallary gereksiz ýagtylygyň öňüni almak üçin ýa-da ýylylyk izolýasiýa materiallaryny ulanyp ýapyk ýer emele getirýän daşarky kölege we içerki ýylylyk izolýasiýa ulgamy ulanylýar.

 • Parnik esbaplary

  Parnik esbaplary

  Greenaşyl aýna penjire ulgamy “yzygiderli penjire ulgamy” we “demirýol aýlawly penjire ulgamy” hökmünde toparlara bölünip bilner.

 • Arch Green Glasshouse skelet görnüşi

  Arch Green Glasshouse skelet görnüşi

  Topadapts goşa arçly, iki gatly çişirilen film, daş-töweregi ýörite PEP filmi bilen ýeke-täk film we köp sanly ýaşyl jaýy gurşap aldy.

 • Wenlo teplisasynyň skelet görnüşi

  Wenlo teplisasynyň skelet görnüşi

  “Venlo” ýaşyl aýna jaýynda häzirki zaman dünýägaraýşy, durnukly gurluşy, aetiki eşik we ajaýyp temperatura saklaýyş aýratynlyklary bar.

 • Adaty polat gurluşy zawodynyň binasy

  Adaty polat gurluşy zawodynyň binasy

  Içerdäki howanyň gury we çyg lampasynyň temperaturasyny sazlamak üçin dem alyş funksiýasy bolan polatdan ýasalan zawod binasy üçin energiýa tygşytlaýjy ulgam kabul edilýär.

 • Çalt ýygnanan Hog ​​House

  Çalt ýygnanan Hog ​​House

  Simpleönekeý we peýdaly esasy gurluş pes gurluşyk çykdajylaryndan we gysga gurluşyk döwründen ybarat.

   

 • Teplisanyň ekran ulgamy

  Teplisanyň ekran ulgamy

  Ulgamyň esasy wezipesi tomusda kölege salmak we sowatmak, teplisada gün şöhlesiniň ýaýramagy we ekinleriň güýçli liganyň ýanmagynyň öňüni almakdyr.

 • Gidroponiki ulgam

  Gidroponiki ulgam

  Wertikal ekiş (dik ekerançylyk), şeýle hem stereo ösdürip ýetişdirmek diýlip atlandyrylýar, bu 3D giňişligini elýeterli ýerlere wagtdan peýdalanmak we şonuň üçin ýer ulanylyşyny gowulandyrmak.

 • Ekran ulgamynyň içinde

  Ekran ulgamynyň içinde

  Dumanyň öňüni almak we damjanyň öňüni almak: içerki gün şöhlesiniň ulgamy dozalananda, duman we damjanyň emele gelmeginiň öňüni alýan iki sany garaşsyz boşluk emele gelýär.

 • Kompýuter sahypasy teplisa

  Kompýuter sahypasy teplisa

  Houseyladyşhana has köp güneşli tagtanyň görnüşidir (tegelek ýaýda hem ulanylyp bilner), üstünde, döwrebap görnüşi, durnukly gurluşy, gözelligi aňsat, arassa, ýylylygy tygşytlamak ajaýyp, ýeňil geçiriji, orta ýagyş tankydyr , uly aralyk we uly süýşme, ýele garşy durmak ukyby, şemal we ýagyş uly meýdan üçin amatlydyr.

12Indiki>>> Sahypa 1/2