Biz hakda

Çingzhou Jinxin hakda

Kompaniýanyň tertibi

Şandong welaýatynyň Çingzhou şäherinde ýerleşýän Çingzhou Jinxin teplisa materiallary kärhanasy, 2009-njy ýylda döredilen gününden bäri teplisa esasynda merkezi häzirki zaman oba hojalygynyň gurluşygyny amala aşyrandan bäri kärhana "innowasiýa, gözellik, hakykat we arassalamak" düşünjesine eýerýär. häzirki zaman oba hojalygyna hyzmat etdi.Parnik we maldarçylyk skelet materiallaryny we polat gurluş materiallaryny ösdürmek, öndürmek, satmak we hyzmat birleşdirmek boýunça ýöriteleşdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana - daş-töweregiňizdäki skelet materiallaryny öndürmek boýunça hünärmen.

Kompaniýamyz 60000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 200-den gowrak işgäri, 20-den gowrak tehniki gözleg işgäri, 24000 inedördül metrlik daşky gurşawy goramak zawody, häzirki zaman ofis binalary ERP toplumlaýyn ofisi, uly göwrümli awtomatiki lazer bilen enjamlaşdyrylan kesiji ulgam, CNC egiriji maşyn, sowuk egilmek enjamy, awtomatiki möhürleme enjamy, awtomatiki kebşirleýiş roboty we beýleki ýokary goldaw enjamlary.

Soňky ýyllarda kompaniýa 20-den gowrak patent almak üçin ýüz tutdy, söwda belligi we "Huayi Jinxin" markasynyň ykrar edilmegi, howpsuzlyk önümçiligine üns berdi, üç derejeli howpsuzlyk standartlaşdyryş şahadatnamasyny aldy, ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy sertifikaty we iso45001 hünär saglygy dolandyryş ulgamy sertifikaty we "ýokary tehnologiýaly kärhana", "bir kärhana we bir tehnologiýa" we "kärhana tehnologiýa merkezi" "ylmy we tehnologiki kiçi we orta kärhana" ýaly köp hormatly atlary aldy. , "ýöriteleşdirilen we täze", "Hil we dogruçyl hyzmatly AAA kärhanasy", mekdep kärhanasynyň tehniki hyzmatdaşlygyny işjeň alyp barýar we häzirki zaman teplisa material gözleg merkezini we amaly bilim binýadyny döredýär.Uly toparlar bilen uzak möhletleýin strategiki hyzmatdaşlyk şertnamalaryny baglaşyň we akylly teplisanyň hyzmatdaşlygyna we ösüşine ygrarly boluň.Kompaniýanyň önümleri, öz-özüni goldaýan import we eksport hukuklary bilen ýurduň ähli welaýatlaryna we şäherlerine satylýar.Önümleri ABŞ, Awstraliýa we Özbegistan ýaly 20-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.Birinji derejeli önümler, amatly bahalar, oýlanyşykly hyzmat we gowy abraý bilen ulanyjylaryň köpüsi tarapyndan ýokary baha berilýär.

Jinxin teplisasynda müşderiler üçin aýratyn teplisa dizaýnynyň umumy çözgüdini düzmek we Huayi Jinxin brendini gurmak üçin hünärmenler topary, iň täze enjamlar we ýokary hilli materiallar bar.Öýde we dünýä seredip, içerde we daşary ýurtdaky dürli gatlaklardan bolan kärdeşlerimizi alyp barmak we gepleşik geçirmek, özara bähbitli bolmak we bilelikdäki gatnaşmak üçin kompaniýamyza gelmegini tüýs ýürekden garşylaýarys.

Zawod gezelenji

c22a319d-ee3b-4e35-99f3-097137dbf85f
2bd16455-2dee-4341-8606-fc7960f72b12
5fe03a78-016c-404e-9508-5c7832f8baa4
f0860f62-7e99-46d9-954c-13bbc52d50ea

Zerur bolsa, web sahypamyz ýa-da telefon arkaly maslahatlaşyp bilersiňiz, size hyzmat etmekden hoşal bolarys.