Teplisa restorany

Gysga düşündiriş:

Ekologiki restoran (ýaşyl aýna restorany, gün şöhlesi restorany we tötänleýin restoran diýlip hem atlandyrylýar) restoranlaryň içinde güller we ösümlikler oturdylan ýaşyl aýnadan emele gelýär we peýzaapeslar hem bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ekologiki restoran (ýaşyl aýna restorany, gün şöhlesi restorany we tötänleýin restoran diýlip hem atlandyrylýar) restoranlaryň içinde güller we ösümlikler oturdylan ýaşyl aýnadan emele gelýär we peýzaapeslar hem bar.Käbir inçe tapawutlar hem bar: ýaşyl aýna aýna jaýyna esaslanýar, temperatura we çyglylyk sazlanyp bilner.Gün şöhlesiniň aýnasy gün energiýasy bilen işleýär;tötänleýin restoran, araçägi ýok giň düşünje.Awtoryň pikiriçe, ekologiki restoran iň amatly at, sebäbi bu görnüşli restoranyň keşplerini takyk görkezýär we iň geljegi uly we dowamly restoran pudagydyr.

Aýratynlyk

Greenaşyl ekologiki restoran adaty teplisa gurluşyna laýyklykda gurulýar we esasan Wenlo stilinde.Iň köp ýaşyl ekologiki restoran PE filmi ýa-da aýna bilen örtülendir.Dogry izolýasiýa edýär we ösümlikleriň ösmegi üçin amatly her otagda deňagramlylygy saklaýar.Bu pudak üçin emläk guramak üçin, Wenlo stiline esaslanyp bölekleýin sazlap bolýar.Bu stakanyň gurluşygy üçin gaty az çykdajy we saklamak üçin az energiýa sarp edilýär.

■ Daşky gurşawy arassa we energiýa tygşytlamak
Space Uly giňişlik
Strong Güýçli gurluş durnuklylygy
Cost costokary çykdajyly
Use Ulanyşyň giň gerimi

Sferik ýyladyşhana

Sferik aýna jaýy (ýa-da tegelek ýaşyl aýna, höwürtge ýaşyl aýna we gök öwüsýän aýna diýlip atlandyrylýar) üçburçlygy skelet hökmünde ulanýan ýaşyl aýna jaýynyň täze görnüşidir.Durnukly we güýçlenenligi sebäpli innowasiýa nokady.Wertikal ösdürip ýetişdirmekde, suw hojalygynda we syýahatçylyk oba hojalygynda ulanylyp bilner.Bu üýtgeşik we arzan bahaly we örän amaly.Sferik aýna jaýy ekologiki myhmanhana hökmünde ulanylsa, özüne çekiji we amaly bolup biler we şonuň üçin ajaýyp amaly goşundylara eýe.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň