Wenlo aýna ýyladyş

Gysga düşündiriş:

lt iň soňky “Venlo Glass” teplisasyny alýar, 90% -den gowrak geçirijilikli we şemalladylýan meýdanyň örtügi 60% içerki temperaturaly aýna bilen örtüldi.Gapylar, penjireler we raftorlar üçin ýokary hilli alýumin garyndysy ulanyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

lt iň soňky “Venlo Glass” teplisasyny alýar, 90% -den gowrak geçirijilikli we şemalladylýan meýdanyň örtügi 60% içerki temperaturaly aýna bilen örtüldi.Gapylar, penjireler we raftorlar üçin ýokary hilli alýumin garyndysy ulanyldy.Günüň aşagyndaky aç penjireler ilki bilen elektron görnüşinde işleýär we işlemek üçin çeýe bolan el bilen işlemek arkaly ätiýaçlandyrylýar.Çyg ýygýan enjamlar ekinlere zyýan bermezlik üçin çözüldi.Içerki ýylylygy saklaýan enjam, gün şöhlesiniň enjamlary içerki yşyklandyryşy we temperaturany peseltmek üçin ulanylyp bilner.Doňdurma möwsüminde ýylylygy saklap, ösümlikleriň ösmegi üçin amatly şertleri üpjün edip biler.

Aýna teplisa pes ýagtylyk üçin gowy saýlama bolup biljek we geo-termiki energiýa ýa-da elektrik stansiýasynyň galyndy ýylylygyna eýe bolup, oňat görünýän, ajaýyp aç-açan we uzak ömür sürmekden peýdalanýar. taňze derýasynyň orta we aşaky akymlarynda.Aýna jaýynyň görnüşi awtomatiki usulda dolandyrylyp bilner we oňa ýyladyş ulgamy (howa gyzdyryjy ýa-da suw gyzdyryjy), gün şöhlesi ulgamy, mikro duman ýa-da suw perdesini sowatmak ulgamy, CO2 doldurmak ulgamy, ýagtylygy doldurmak ulgamy we suw sepmek, damja ýaly enjamlar bilen bilelikde bolup biler. suwaryş we püskürmek, damjalaýyn suwaryş we dökünlemek ulgamy, kompýuter bilen dolandyrylýan ulgam we iň ýokary töleg ulgamy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň