Teplisa

 • Adaty polat gurluşy zawodynyň binasy

  Adaty polat gurluşy zawodynyň binasy

  Içerdäki howanyň gury we çyg lampasynyň temperaturasyny sazlamak üçin dem alyş funksiýasy bolan polatdan ýasalan zawod binasy üçin energiýa tygşytlaýjy ulgam kabul edilýär.

 • Çalt ýygnanan Hog ​​House

  Çalt ýygnanan Hog ​​House

  Simpleönekeý we peýdaly esasy gurluş pes gurluşyk çykdajylaryndan we gysga gurluşyk döwründen ybarat.

   

 • Wenlo aýna teplisasy

  Wenlo aýna teplisasy

  lt iň soňky “Venlo Glass” teplisasyny alýar, lancet arhit bilen 90% -den gowrak geçirijilikli we howanyň şemalladylýan meýdany 60% içerki temperaturaly aýna bilen örtüldi.Gapylar, penjireler we raftorlar üçin ýokary hilli alýumin garyndysy ulanyldy.

 • Gün film teplisasy

  Gün film teplisasy

  Film aýnasy gyşda ýa-da daşarda ösümlik ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylmaýan PE filmleriniň doly ýa-da bölekleýin böleklerinden durýar.

 • Wenlo-kompýuter sahypasy teplisa

  Wenlo-kompýuter sahypasy teplisa

  Houseyladyş, güneşli tagtanyň görnüşidir (tegelek ýaýda hem ulanylyp bilner), ýokarsyndan has köp.

 • Wenlo aýna ýyladyş

  Wenlo aýna ýyladyş

  lt iň soňky “Venlo Glass” teplisasyny alýar, lancet arhit bilen 90% -den gowrak geçirijilikli we howanyň şemalladylýan meýdany 60% içerki temperaturaly aýna bilen örtüldi.Gapylar, penjireler we raftorlar üçin ýokary hilli alýumin garyndysy ulanyldy.

 • Teplisa restorany

  Teplisa restorany

  Ekologiki restoran (ýaşyl aýna restorany, gün şöhlesi restorany we tötänleýin restoran diýlip hem atlandyrylýar) restoranlaryň içinde güller we ösümlikler oturdylan ýaşyl aýnadan emele gelýär we peýzaapeslar hem bar.

 • Kesiji bilen birleşdirilen poli-arç teplisasy

  Kesiji bilen birleşdirilen poli-arç teplisasy

  Houseyladyşhana has köp güneşli tagtanyň görnüşidir (tegelek arka görnüşinde hem ulanylyp bilner), ýokarsyndan has köp, häzirki zaman görnüşi, durnukly gurluşy, owadan we aňsat, arassa, ýylylygy tygşytlaýyş görkezijisi ajaýyp, ýeňil geçirijidir. , orta ýagyş, uly aralyk we uly süýşme, ýele, ýele we ýagyşa garşy durmak üçin uly ukyply ýer.