Parnik taslamasy

Atatai (Halkara) gül senagat seýilgähi

2011-nji ýylda gurlan “Yatai” (Halkara) gül senagat seýilgähi 800 gektardan gowrak meýdany tutýar.Bu gül nahallaryny ösdürip ýetişdirmegi we möwsümleýin gül satuwyny birleşdirýän giňişleýin gül senagat seýilgähi.Seýilgähdäki ýyladyşhanalaryň umumy paýy 50% -e ýetýär.Hli teplisalary Çingzhou Jinxin teplisasy gurýar.

Jinxin parnik kömegi Sinszýan taslamasy

2010-njy ýyldan bäri Jinxin teplisasy Sinszýanda milli kömek taslamalarynyň gurluşygyna gatnaşýar.Sinszýan Kaşgar, Yili, Korla, Aksuha we beýleki sebitlerde ajaýyp Sinszýanda giňden wasp edilýän dürli ýyladyşhanalar guruldy.

Jinan Sýaoqinghe batgalyk seýilgähi taslamasy

Çinjou Jinxin parnik materiallary kärhanasy, Jinan 2015-nji ýylda.
“Siaoqinghe” gezelenç we dynç alyş ýyladyşhanasynyň taslamasy.Taslama 18,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we tamamlanmagy üçin 45 gün gerek boldy.Gaty kyn we agyr işlerde taslama hiline we mukdaryna laýyklykda tamamlandy we A partiýa we gözegçi tarapyndan ýokary ykrar edildi.Taslamanyň gurluşyk meýdançasynda teplisanyň beýikligi 7 metr bolup, doly aýna bilen örtülendir

Hebei Handan ýyladyşhana taslamasy

Kompaniýanyň Handan Wu'anda 2014-nji ýylda amala aşyran gül bazary taslamasy 8000 inedördül metr meýdany eýeleýär.2014-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda ulanylmaga berildi.

Zangzhouou teplisasy we üç ölçegli ekiş taslamasy

Zangzhou Linqing Shuifu Oba hojalygy Ltd., gurluşyk meýdany 16,000 inedördül metr bolan 2015-nji ýylda Yizheng şäherinde üç ölçegli ekiş topraksyz ekin taslamasyny gurdy.

Jinxin teplisa kömek Tibet taslamasy

"Kömek Tibet" taslamasynyň gurluşyk meýdançasy 2015-nji ýylda Lhasada kompaniýa tarapyndan amala aşyryldy. Bu taslama Tibet Awtonom Sebitiniň hökümeti tarapyndan "Tibet üçin kömek" taslamasy hökmünde hasaba alyndy.Tibet sebitleriniň ýolbaşçylary tarapyndan ýokary baha berildi we ykrar edildi.CGK Merkezi komitetiniň Syýasy býurosynyň hemişelik komitetiniň agzasy ýoldaş Yuu Çhengşeng 9-njy sentýabrda Tibet şäherine baranda, taslama baryp gördi we oňa ýolbaşçylyk etdi.

Jinxin teplisasyna kömek Tibet taslamasynyň ýapyk peýza .y

In Engineeringenerçilik taslamasy üç ölçegli ekiş

Kompaniýa tarapyndan döredilen we gurlan bag peýza .y

Hebeý welaýatynyň Şijiazhuang şäherindäki Gyzyl syýahatçylyk bazasynyň gök ekin ekmek taslamasy.

2015-nji ýylda bu kompaniýa, Hebeýiň Şijiazhuang şäheriniň gyzyl syýahatçylyk merkezinde uly aralyk arçany gurdy.Taslamada 32 metr, 24 metr we 16 metr aralyga niýetlenen arçalar bar.Hususan-da, 32 metr aralyga örtülen örtük Hytaýda ilkinji bolup durýar.

Bazar gözleglerine görä, Jinxin Greenhouse Co., Ltd. tarapyndan taslanan we gurlan iň açyk açyk ýyladyşhana.Houseyladyşhana Hytaýda iň ýokary derejä ýetdi.Suratda Ningxia şäherindäki “Yinçuan” taslamasynyň ýerleşýän ýeri görkezilýär

Jinxin teplisasy Weihai ekologiýa zaly taslamasy

Kompaniýa tarapyndan Şandong welaýatynyň Weihai şäherinde 2012-nji ýylda gurlan eko-restoran ýerli sebitde täze dynç alyş meýdançasyna öwrüldi.

2015-nji ýylyň bahar festiwalynda kompaniýanyň ýolbaşçylary köne müşderileri görmek we häzirki zaman oba hojalygynyň ösüşi bilen tanyşmak üçin Europeewropa gitdiler.Oba hojalyk önümleriniň ösüşinde goşmaça ýagtylygyň (ösümlikleriň ösýän çyrasy) roluna üns beriň.