Gidroponiki ulgam

Gysga düşündiriş:

Wertikal ekiş (dik ekerançylyk), şeýle hem stereo ösdürip ýetişdirmek diýlip atlandyrylýar, bu 3D giňişligini elýeterli ýerlere wagtdan peýdalanmak we şonuň üçin ýer ulanylyşyny gowulandyrmak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dik ekiş

Wertikal ekiş (dik ekerançylyk), şeýle hem stereo ösdürip ýetişdirmek diýlip atlandyrylýar, bu 3D giňişligini elýeterli ýerlere wagtdan peýdalanmak we şonuň üçin ýer ulanylyşyny gowulandyrmak.Edil köp hekaýaly kwartira ýaly.Oorapyk ýa-da açyk bolup biler ýa-da dürli haýwanlary ulanyp biler.Topragy ösdürip ýetişdirmek, substrat medeniýeti, gidroponika we simbioz balyk we gök önümleri emele getirýär.Açyk dik ekiş, adatça emeli ýagtylygyň öwezini dolmaga mätäç, sebäbi adatça ösümlikleriň köp gatlagy bar.

Aýratynlyklary

♦ productionokary önümçilik
Dik ekiş, adaty ösdürip ýetişdirmegiň birnäçe-onunjy gatlagy bolup biljek önümçiligiň doly oýnuny berip biler.
Space Boş ýerden doly peýdalanyň
Çäklendirilen ýerler bilen çäklenmeýär we ekerançylyk ýerleriniň çäklendirilen ýerlerinde möhüm manylary bar.
♦ Arassaçylyk
Adatça dökünler we insektisid serişdeleri bilen däp bolan ekerançylykda ýüze çykýan suw hapalanmagy üçin täsirli çözgüt bolan daşky gurşawyň hapalanmagyna getirmeýär.
Modern Häzirki zaman oba hojalygyny durmuşa geçirmek

Topraksyz medeniýet

Topraksyz medeniýet, torf ýa-da tokaý humus topragyny, wermikulit we beýleki ýeňil materiallary ösümlik nahallaryny düzetmek we ösümlik köküne iýmit suwuklygy bilen baglanyşdyrmak we takyk ösdürip ýetişdirmek üçin ulanýan häzirki zaman nahal usulydyr.Tohum otagy bölüme bölünýär we her tohum bir bölümi eýeleýär.Her nahal bir bölümi eýeleýär we kökleri substrat bilen birleşdirilip, wilka şekilli kök ulgamyny emele getirýär.Şonuň üçin adatça wilka deşigi topraksyz medeniýet diýilýär.

Parnik tohumy

Jübi tohumy, işlemek we hereket etmek aňsat we şonuň üçin giňden garşy alynýan möhüm enjamlaryň biridir.Çarçuwalar, adatça, alýumin garyndysyndan ýasalýar we ýaýyň diregi we tohumly gyzgyn galvanizli polat turbasy bar we şonuň üçin supermarketde uzak wagtlap ulanylyp bilner.Her tohum tohumy 300mm hereket edip bilýär we agdarmaga garşy enjamy bar.Ulanyş meýdany 80% -den gowrak.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler